Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

C# - Hiển thị dữ liệu lên datagridview từ file xml

19:00 20-07-2017 2.380 lượt xem 6 bình luận 18:33 21-07-2017

Mình có viết code để hiển thị dữ liệu từ file xml lên datagridview

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            XmlDataDocument xmlsach = new XmlDataDocument();
            xmlsach.DataSet.ReadXml(Application.StartupPath + "\\cm_exp_20170712_221837.xml");
            dataGridView1.DataSource = xmlsach.DataSet;
            dataGridView1.DataMember = "ExternalUtranCell";
            
        }

Mình viết xong nó chỉ hiển thị id của ExternalUtranCell còn mấy cái như rac, lac thì không hiển thị nếu bạn biết cách nào hiển thị hết tất cả lên table thì chỉ mình với mình cám ơn
p/s mình biết cách hiển thị lên treeview nhưng cái này cần hiển thị lên table chỉ lấy các số liệu chính

<un:ExternalUtranCell id="12345-16-11">
                <un:attributes>
                    <un:rac>11</un:rac>
                    <un:lac>11</un:lac>
                    <un:primaryCpichPower>300</un:primaryCpichPower>
                    <un:primaryScramblingCode>0</un:primaryScramblingCode>
                    <un:uarfcnDl>10588</un:uarfcnDl>
                    <un:uarfcnUl></un:uarfcnUl>
                    <un:mnc>45</un:mnc>
                    <un:mcc>123</un:mcc>
                    <un:rncId>16</un:rncId>
                    <un:cId>11</un:cId>
                    <un:userLabel></un:userLabel>
                </un:attributes>
                <xn:VsDataContainer id="12345-16-11">
                    <xn:attributes>
                        <xn:vsDataType>vsDataExternalUtranCell</xn:vsDataType>
                        <xn:vsDataFormatVersion>EricssonSpecificAttributes.16.28</xn:vsDataFormatVersion>
                        <es:vsDataExternalUtranCell>
                            <es:individualOffset>0</es:individualOffset>
                            <es:maxTxPowerUl>100</es:maxTxPowerUl>
                            <es:qQualMin>100</es:qQualMin>
                            <es:qRxLevMin>100</es:qRxLevMin>
                            <es:agpsEnabled>1</es:agpsEnabled>
                            <es:cellCapability>
                                <es:hsdschSupport>0</es:hsdschSupport>
                                <es:edchSupport>0</es:edchSupport>
                                <es:edchTti2Support>0</es:edchTti2Support>
                                <es:enhancedL2Support>0</es:enhancedL2Support>
                                <es:fdpchSupport>0</es:fdpchSupport>
                                <es:multiCarrierSupport>0</es:multiCarrierSupport>
                                <es:cpcSupport>0</es:cpcSupport>
                                <es:qam64MimoSupport>0</es:qam64MimoSupport>
                            </es:cellCapability>
                            <es:transmissionScheme>0</es:transmissionScheme>
                            <es:parentSystem>SubNetwork=ONRM_ROOT_MO_R,vsDataExternalUtranPlmn=1</es:parentSystem>
                            <es:mncLength>2</es:mncLength>
                            <es:hsAqmCongCtrlSpiSupport>1</es:hsAqmCongCtrlSpiSupport>
                            <es:hsAqmCongCtrlSpiSupport>2</es:hsAqmCongCtrlSpiSupport>
                            <es:hsAqmCongCtrlSpiSupport>3</es:hsAqmCongCtrlSpiSupport>
                            <es:hsAqmCongCtrlSpiSupport>4</es:hsAqmCongCtrlSpiSupport>
                            <es:hsAqmCongCtrlSpiSupport>7</es:hsAqmCongCtrlSpiSupport>
                            <es:hsAqmCongCtrlSupport>0</es:hsAqmCongCtrlSupport>
                            <es:srvccCapability>1</es:srvccCapability>
                            <es:reportingRange1a>0</es:reportingRange1a>
                            <es:reportingRange1b>0</es:reportingRange1b>
                            <es:timeToTrigger1a>-1</es:timeToTrigger1a>
                            <es:timeToTrigger1b>-1</es:timeToTrigger1b>
                            <es:rimCapable>0</es:rimCapable>
                            <es:lbUtranCellOffloadCapacity>1000</es:lbUtranCellOffloadCapacity>
                        </es:vsDataExternalUtranCell>
                    </xn:attributes>
                </xn:VsDataContainer>
            </un:ExternalUtranCell>


            

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
naruto1991 đã bình luận 18:33 21-07-2017

đồng cấp là như thế nào vậy bạn, với lại theo bạn thì bài trên mình nên làm sao mình cũng mới bắt đầu học về C# vì tính chất công việc tại mình làm bên viễn thông nhưng vẫn phải biết về C# nên có gì hỏi ngu bạn thông cảm 

naruto1991 đã bình luận 13:21 21-07-2017

vậy bạn có cách nào không chỉ mình với mình tính tạo từng cột cho từng giá trị để hiển thị mà nó cũng không được

naruto1991 đã bình luận 21:46 20-07-2017

Mình cũng thử cách đấy rùi nhưng mà nó chỉ hiện dữ liệu của attributes còn id của ExternalUtranCell thì nó không hiện lên ý  là mình muốn nó hiện hết tất cả số liệu lên datagridview, không có cách nào đó hiện tất cả lên một table, mình làm bên viễn thông nhưng vẫn phải biết về lập trình để làm mấy cái này 

K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 20:56 20-07-2017

dataGridView1.DataMember = "attributes";

Câu hỏi mới nhất