Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Bài tập python

22:43 06-05-2022 150 lượt xem 1 bình luận

Viết chương trình nhập vào 12 số nguyên dương là tiền điện của 12 tháng năm vừa rồi, đưa ra màn hình thông tin sau:

a. Tổng tiền điện cả năm

b. Trung bình tiền điện 12 tháng

c. Sắp xếp tiền điện theo thứ tự tăng dần

d. Tháng có tiền điện lớn nhất

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
GI.lag đã bình luận 16:14 07-05-2022

Tham khảo các hàm sau:

print('tong tien dien: ', sum(a))

print('trung binh tien dien: ', sum(a)/12)

print('tang dan: ', sorted(a))

print('lon nhat: ', max(a))

Câu hỏi mới nhất