Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

API Post Request File Base64

11:31 21-10-2023 204 lượt xem 1 bình luận

Hiện tại mình có đoạn code này để gửi dữ liệu đi, tuy nhiên api.fileHSBase64 đc mã hóa Base64 nên dữ liệu khá dài và báo lỗi (Code đẩy thành công với các dữ liệu nhỏ) - Nhờ mọi người xem và hỗ trợ xử lý giúp mình với
static void SendRequest(API_BHYT_Variable api)
        {
            string hashpassMD5 = HasdPassMD5(api.password);

            var Content = new FormUrlEncodedContent(new[]
        {
            new KeyValuePair<string, string>("username", api.username),
            new KeyValuePair<string, string>("loaiHoSo", api.loaiHoSo),
            new KeyValuePair<string, string>("maTinh", api.maTinh),
            new KeyValuePair<string, string>("maCSKCB", api.maCSKCB),
            new KeyValuePair<string, string>("fileHSBase64", api.fileHSBase64)
        });
            using (HttpClient client = new HttpClient())
            {
                client.DefaultRequestHeaders.Add("accessToken", api.accessToken);
                client.DefaultRequestHeaders.Add("tokenId", api.tokenID);
                client.DefaultRequestHeaders.Add("passwordHash", hashpassMD5);

                // Gửi yêu cầu POST với dữ liệu body
                HttpResponseMessage response = client.PostAsync(api.serviceUrl, Content).Result;
                if (response.IsSuccessStatusCode)
                {
                    string jsonContent = response.Content.ReadAsStringAsync().Result;
                    JObject jsonObject = JObject.Parse(jsonContent);
                    api.maketqua = (string)jsonObject["maKetQua"];
                    api.maGiaodich = (string)jsonObject["maGiaoDich"];
                    api.thoiGianTiepNhan = (string)jsonObject["thoiGianTiepNhan"];
                    api.thongDiep = (string)jsonObject["thongDiep"];
                }
            }
        }

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
phamha01012018 đã bình luận 14:54 24-10-2023
Vấn đề của bạn có thể liên quan đến việc gửi dữ liệu dạng Base64 có kích thước lớn.
HTTP không thích hợp cho việc gửi dữ liệu lớn và có thể gây ra các vấn đề khi gửi dữ liệu lớn dạng Base64 qua mạng.
Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy thử các cách sau xem sao:
- Nén dữ liệu trước khi mã hóa Base64: Trước khi mã hóa dữ liệu thành chuỗi Base64, hãy thử nén dữ liệu để giảm kích thước của nó. Bạn có thể sử dụng các thư viện như GZip để nén dữ liệu trước khi mã hóa.
- Chia dữ liệu thành nhiều phần: Chia dữ liệu thành nhiều phần nhỏ và gửi từng phần riêng lẻ, sau đó hợp nhất chúng khi nhận ở phía máy chủ. Điều này giúp tránh vấn đề gửi dữ liệu quá lớn trong một lần.
- Sử dụng phương thức POST với dạng dữ liệu tệp (multipart/form-data): Thay vì gửi dữ liệu dạng Base64 trong trường fileHSBase64, bạn có thể sử dụng phương thức POST với dạng dữ liệu tệp (multipart/form-data). Điều này cho phép bạn gửi tệp gốc mà không cần mã hóa thành Base64.
- Kiểm tra tối ưu hóa dữ liệu gửi đi: Đảm bảo rằng bạn đã tối ưu hóa dữ liệu trước khi gửi. Loại bỏ dữ liệu không cần thiết và chỉ gửi thông tin quan trọng.
- Tùy chỉnh cấu hình máy chủ: Kiểm tra xem máy chủ bạn đang gửi có giới hạn kích thước tải lên không. Nếu có, bạn có thể cần tùy chỉnh cấu hình máy chủ để hỗ trợ dữ liệu lớn hơn.

Câu hỏi mới nhất