Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

ai viết code c++ với ạ

20:38 03-11-2023 119 lượt xem 1 bình luận

Viết chương trình C++ để nhận một số gồm hai chữ số hệ bát phân và sau đó chuyển đổi thành số dạng nhị phân, sau đó in kết quả ra màn hình.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
hiephiep11 đã bình luận 18:26 08-11-2023
Viết bằng ngôn ngữ lập trình C.
Viết cấu trúc Sinhvien gồm các thuộc tính mã sinh viên, họ tên, điểm toán, lý, hóa
Hãy tạo mảng cấu trúc gồm n sinh viên.
Hiển thị danh sách sinh viên dưới dạng bảng:
Mã SV Tên SV Điểm Toán Điểm Lý Điểm Hóa
010012 Đặng Duy Quân 4 3 7.0
034343 Nguyễn Minh
Quang

4 4 2.5

Viết hàm nhập, xuất sinh viên.
Viết hàm nhập, xuất n sinh viên.
Hiển thị thông tin sinh viên có tổng điểm lớn nhất, hiển thị thông tin sinh viên có tổng
điểm nhỏ nhất.
Hiển thị danh sách sinh viên theo thứ tự sắp xếp theo chiểu tăng dần của điểm toán.

Câu hỏi mới nhất