Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Upload file hình, video trong WPF

Vo Tan Duc đã tạo 14:08 01-07-2023 1.125 lượt xem 1 bình luận

Nội dung bài viết

MainWindow.xaml

<Window x:Class="Upload_File_WPF.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:Upload_File_WPF"
    mc:Ignorable="d"
    WindowStartupLocation="CenterScreen"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>
    <Button Click="btnUploadFile_Click" Content="Upload File" x:Name="btnUploadFile"></Button>
    <MediaElement Grid.Row="1" LoadedBehavior="Manual" Stretch="Uniform" x:Name="mePlayer">
    </MediaElement>
    <StackPanel Grid.Row="3">
      <Label Name="lblStatus" Content="Not playing..." HorizontalContentAlignment="Center" Margin="5" />
      <WrapPanel HorizontalAlignment="Center">
        <Button Name="btnPlay" Click="btnPlay_Click">Play</Button>
        <Button Name="btnPause" Margin="5,0" Click="btnPause_Click">Pause</Button>
        <Button Name="btnStop" Click="btnStop_Click">Stop</Button>
      </WrapPanel>
    </StackPanel>
  </Grid>
</Window>

MainWindow.xaml.cs

using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Media;
using System.Security.Permissions;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Threading;

namespace Upload_File_WPF
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      DispatcherTimer timer = new DispatcherTimer();
      timer.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1);
      timer.Tick += timer_Tick;
      timer.Start();
    }
    void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      if (mePlayer.Source != null)
      {
        if (mePlayer.NaturalDuration.HasTimeSpan)
          lblStatus.Content = String.Format("{0} / {1}", mePlayer.Position.ToString(@"mm\:ss"), mePlayer.NaturalDuration.TimeSpan.ToString(@"mm\:ss"));
      }
      else
        lblStatus.Content = "No file selected...";
    }

    private void btnPlay_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      mePlayer.Play();
    }

    private void btnPause_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      mePlayer.Pause();     
    }

    private void btnStop_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      mePlayer.Stop();  
    }

    private void btnUploadFile_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();
      if(openFileDialog.ShowDialog() == true)
      {
        mePlayer.Source = new Uri(openFileDialog.FileName);
        SystemSounds.Beep.Play();
      }
    }
  }
}

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
khettiengskinner đã bình luận 16:08 19-07-2024

Bác có thể hướng dẫn làm 1 launcher chơi game Gunny ko ạ?

Câu hỏi mới nhất