Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Update tên trường của bảng trong SQL server

K9 đã tạo 18:29 07-05-2023 3.178 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Để update tên trường của bảng trong SQL Server bằng script, bạn có thể sử dụng câu lệnh ALTER TABLE như sau:

ALTER TABLE [tên bảng] RENAME COLUMN [tên cột cũ] TO [tên cột mới]

Trong đó:

  • [tên bảng] là tên của bảng cần update.
  • [tên cột cũ] là tên của trường cần đổi tên.
  • [tên cột mới] là tên mới của trường.

Ví dụ: để đổi tên cột "ProductID" sang "ID" trong bảng "Products", bạn có thể sử dụng câu lệnh:

ALTER TABLE Products RENAME COLUMN ProductID TO ID

Lưu ý rằng việc đổi tên cột có thể ảnh hưởng đến các truy vấn hoặc mã lệnh đã sử dụng tên cũ của cột, do đó bạn nên đảm bảo rằng việc đổi tên cột không ảnh hưởng đến các phần khác trong ứng dụng của mình.

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất