Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Tạo Layout chung có Sidebar trong ASP.NET MVC

Vo Tan Duc đã tạo 19:39 22-06-2023 Hoạt động 10:43 26-06-2023 821 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <!--Add file bootstrap.min.css trong thư mục content-->
  <link href="/redirect?Id=9fLRaWQliBbz0ECLj4fqtEVVEaknSDhDxHclZjypxm4K7BtEopPujLJ6oDaqg5Cg" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <title>@ViewBag.Title</title>
</head>
<body>
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col-md-2 text-white" style="background-color:aquamarine; min-height:1050px; padding:0">
        <ScrollViewer>
          <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Lịch sử</a>
          <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Đã lưu</a><br />
          <div>Pages</div>
          <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Khóa học</a>
          <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Hỏi đáp</a>
          <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Bài viết</a>
          <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Tag</a>
          <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Kter</a>
          <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Về Kteam</a>
          <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Tài trợ</a>
          <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Phản hồi</a>
        </ScrollViewer>
      </div>
      <div class="col-md-10" style="min-height:610px">
        @RenderBody()
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất