Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Tạo Layout chung có SideBar trong ASP.NET MVC

Vo Tan Duc đã tạo 12:18 17-06-2023 Hoạt động 07:42 26-06-2023 605 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-2 text-white" style="background-color: màu nền tự chọn; min-height:1050px; padding:0">
        <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Lịch sử</a>
        <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Đã lưu</a>
        <div>Pages</div>
        <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Khóa học</a>
        <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Hỏi đáp</a>
        <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Bài viết</a>
        <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Tag</a>
        <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Kter</a>
        <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Về Kteam</a>
        <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Tài trợ</a>
        <a class="list-group-item text-white" style="background-color:transparent">Phản hồi</a>
      </div>
      <div class="col-10" style="min-height:60px">
        <!--Nội dung tùy từng layout-->
        @RenderBody()
      </div>
    </div>
  </div>

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất