Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Tạo Captcha trong WPF

Vo Tan Duc đã tạo 20:28 29-06-2023 460 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

MainWindow.xaml

<Window x:Class="CreateCaptcha_WPF.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:CreateCaptcha_WPF"
    mc:Ignorable="d"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
  <Grid>
    <TextBlock Height="53" FontFamily="VNI-Viettay" HorizontalAlignment="Left" FontSize="28" Foreground="Red" FontStyle="Italic" FontWeight="Heavy" Margin="86,105,0,0" Name="textBox1" VerticalAlignment="Top" Width="auto" Background="{x:Null}" FontStretch="UltraCondensed"></TextBlock>
    <Button Content="Tạo captcha" Click="Button_Click" Height="31" HorizontalAlignment="Left" Margin="112,200,0,0" Name="button1" VerticalAlignment="Top" Width="161" ></Button>
  </Grid>
</Window>

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace CreateCaptcha_WPF
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      Random random = new Random();
      int num = random.Next(10, 20);
      string captcha = "";
      int totl = 0;
      do
      {
        int chr = random.Next(100, 123);
        if ((chr >= 18 && chr <= 57) || (chr >= 65 && chr <= 90) || (chr >= 97 && chr <= 122))
        {
          captcha += (char)chr;
          totl++;
          if (totl == num)
          {
            break;
          }
        }
      } while (true);
      textBox1.Text = captcha;
    }
  }
}

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất