Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Tạo 1 TextBox chỉ nhập số trong WPF

Vo Tan Duc đã tạo 07:14 19-12-2022 21 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

 1. Tạo 1 TextBox bình thường
 2. Trong TextBox đó, set 1 sự kiện PreviewTextInput

Trong sự kiện PreviewTextInput:

private void TextBoPreviewTextInput(object sender, TextCompositionEventArgs e)
    {
      Regex regex = new Regex("[^0-9]+");
      e.Handled = regex.IsMatch(e.Text);
    }

Bài viết này dành cho những bạn newbie hoặc mình cần dùng!!!!

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất