Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Tăng tốc ứng dụng NodeJS bằng ThreadPool

Vo Tan Duc đã tạo 19:32 04-06-2023 Hoạt động 19:33 04-06-2023 778 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Kiểm tra và hiển thị số luồng của CPU bằng NodeJS

const os=require('os');
console.log(os.cpus().lenghth);
console.log(os.cpus())//Hiện ra tất cả số luồng của CPU

Tăng tốc ứng dụng NodeJS với ThreadPool

const os=require('os');
UV_THREADPOOL_SIZE=os.cpus().length;

Lưu ý

Khi cài đặt NodeJS, mặc định của UV_THREADPOOL_SIZE=4

  • 4: 4 luồng

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất