Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Lập trình IOS cơ bản bằng ngôn ngữ Swift

Vo Tan Duc đã tạo 20:05 24-06-2023 Hoạt động 20:07 24-06-2023 1.005 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Tạo biến

Cú pháp

var/let <tên biến>:<Kiểu dữ liệu>=<Giá trị>

Khi khai báo biết bằng từ khóa let thì không được thay đổi giá trị

Ví dụ 1

var a:Int=10
a=12

Ví dụ 2

let a:Int=10
a=12 //Báo lỗi vì biến a được khai báo bằng từ khóa let

Toán tử

Giống như mọi ngôn ngữ khác, ngôn ngữ Swift cũng có các toán tử +, -, *, /, % (chia lấy phần dư)

Câu điều kiện

Cú pháp

if <điều kiện>

{

           //Câu lệnh

}

else

{

          //Câu lệnh

}

Ví dụ 1

var a:Int=10
if a<5
{
   print("a nho hon 5")
}
else
{
   print("a lon hon 5")
}

Ví dụ 2

var a:Int=10
if a != 5
{
    print("a nho hon 5")
}

Vòng lặp

Trong ngôn ngữ Swift, có 2 loại vòng lặp là: Vòng lặp for và vòng lặp while

Vòng lặp for

Ví dụ 1: Lặp i từ 1 đến 5 và in i ra

for i in 1...5
{
   print("Dong so "+String(i))
}

Kết quả in ra

Dong so 1

Dong so 2

Dong so 3

Dong so 4

Dong so 5

Khi in ra thì in số+ số, chuỗi + chuỗi là OK

Khi in ra thì chuỗi + số, số + chuỗi là báo lỗi

Ví dụ 2: Lặp i từ 1 đến 4 (nhỏ hơn 5) và in i ra

for i in 1..<5
{
   print("Dong so "+String(i))
}

Kết quả in ra

Dong so 1

Dong so 2

Dong so 3

Dong so 4

Vòng lặp While

Ví dụ: Lặp m từ 1 đến 4 và in m ra

var m:Int=1
while m<5
{
   print ("M= "+String(m))
   m=m+1
}

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất