Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Khóa học jQuery cơ bản đến nâng cao qua 20 bài tập

Phạm Tấn Thành đã tạo 22:47 04-02-2018 Hoạt động 08:38 08-07-2021 4.582 lượt xem 2 bình luận

Nội dung bài viết

Khóa học jQuery cơ bản đến nâng cao qua 20 bài tập

Phần 1 Giới thiệu

 

Giới thiệu khoá học

 

Giới thiệu jQuery

Phần 2: Cài đặt và chạy file jQuery

 

Giới thiệu và cài đặt sublime text và plugin emmet

 

Cài đặt plugin khác và cách sử dụng

 

Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery

Phần 3: Giới thiệu 3 phần quan trọng của jQuery

 

Thực hành các hàm cơ bản của jQuery qua ví dụ

Project 1 hiệu ứng accordion

 

Giới thiệu project và tạo file ban đầu

 

Xử lý phần HTML và CSS

 

Xử lý phần jQuery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class

 

Tổng kết kiến thức học từ đầu

 Phần 5: Project 2 One Page website

 

Giới thiệu project và xu hướng web one page

 

One page website phần html

 

One page website phần css

 

One page website phần jQuery : hàm chuyển động body

 

One page website phần jQuery : giới thiệu hàm offset

 

Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2

Phần 6: Project 3 Cách làm hiệu ứng ảnh và kết hợp hàm animate, offset, click, addClass .. đã học

 

Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng

 

Qui trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu

 

Viết mã HTML

 

Viết mã CSS

 

Viết mã jQuery: Phần xử lý cho nút

 

Viết mã jQuery Phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh

 

Viết mã jQuery: Phần xử lý tổng hợp

 

Tổng kết kiến thức đã học trong project 3

 Phần 7: Giới thiệu các thuộc tính css3 nâng cao cho hiệu ứng

 

Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong chương

 

Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của CSS3

 

Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition

Phần 8: Áp dụng transition làm hiệu ứng

 

Viết mã HTML

 

Viết mã CSS và hiệu ứng

 

Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung

 

Viết mã HTML

 

Viết mã CSS

 

Phần CSS hiệu ứng

 

Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jQuery cho hiệu ứng load thêm

 

Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác

Phần 9: Sử dụng animation

 

Giới thiệu animation

 

Sử dụng animation

 

Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 1 html

 

Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 2 CSS

 

Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 3 chuyển động

 

Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 1 html

 

Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 2 CSS

 

Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 3 chuyển động

 

Tổng kết

Phần 10: Sử dụng jquery kết hợp với CSS3

 

Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jQuery và CSS3

 

Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 1: HTML

 

Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 2: CSS

 

Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 3: jQuery

 

Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 4: Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper

 

Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 5: Thuộc tính tâm quay,các hiệu ứng slide fall, sticky

 

Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 6: Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay

 

Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 7: Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes

 

Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 8: Hàm thời gian của jQuery và các hiệu ứng

 

Project 7: Push menu sử dụng jQuery - Phần 1: HTML và CSS

 

Project 7: Push menu sử dụng jQuery - Phần 2: HTML

 

Project 7: Push menu sử dụng jQuery - Phần 3: Hướng dẫn các bài ứng dụng khác

Phần 11: Sử dụng jQuery viết hiệu ứng tại trang apple.com

 

Giới thiệu hiệu ứng trang apple.com và kiến thức cần áp dụng

 

Hiệu ứng apple.com - Phần 1: HTML

 

Hiệu ứng apple.com - Phần 2 : CSS

 

Hiệu ứng apple.com - Phần 3: Phần jQuery xử lý cho nút next phần 1

 

Hiệu ứng apple.com - Phần 4: Phần jQuery xử lý cho nút next phần 2

 

Hiệu ứng apple.com - Phần 5: Phần jQuery xử lý cho nút next phần 3

 

Hiệu ứng apple.com - Phần 6: Phần jQuery xử lý cho nút prev

 

Hiệu ứng apple.com - Phần 7: Phần jQuery xử lý cho nút chuyển slide

 

Hiệu ứng apple.com - Phần 8: Phần jQuery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng

Phần 12: Sử dụng jQuery viết các kiểu hiệu ứng khác nhau cho slide

 

jQuery cho các hiệu ứng slide giới thiệu

 

JQuery cho các hiệu ứng slide : hiệu ứng 'let me in'

 

jQuery cho các hiệu ứng slide : hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết

Phần 13: Sử dụng jquery viết các hiệu ứng scroll

 

Giới thiệu các kiến thức sử dụng

 

Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 1 - HTML

 

Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 2 - CSS

 

Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 3 - jQuery

 

Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 4 - hướng dẫn bài tập áp dụng

 

Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 5 - Phân tích hiệu ứng scroll jQuery trong web thực tế

 

Project 9: Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng: Scroll, wow js, animate css

 

Project 9: Bắt đầu xử lý HTML và CSS

 

Project 9: Xử lý hiệu ứng jQuery

 

Project 9: Sử dụng thư viện animate.css kết hợp jQuery

 

Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jQuery - Phần 1 HTML + CSS

 

Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jQuery - Phần 2 JQuery

 

Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jQuery đã học

 

Tổng kết phần Scroll jQuery

Phần 14: Hiệu ứng sắp xếp và hiệu ứng filter

 

Giới thiệu các kiến thức và project 10

 

Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện Isotope kết hợp jQuery

 

Hiệu ứng filter phần 1 - Viết mã HTML

 

Hiệu ứng filter phần 2 - Viết mã jQuery

 

Hiệu ứng filter phần 3 - Filter bằng cách kết hợp jQuery và isotope

 

Hiệu ứng filter phần 4 - Filter bằng cách Quicksearch

 

Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp

Phần 15: Hiệu ứng kết hợp Bootstrap và jQuery

 

Giới thiệu kiến thức

 

Cài đặt cơ bản Bootstrap và Plugin

 

Hiệu ứng Popover

 

Hiệu ứng Tooltip

 

Hiệu ứng Tab

 

Hiệu ứng Modal

 

Hiệu ứng Carousel

 

Hiêu ứng Scrollspy - Phần 1: HTML

 

Hiệu ứng Scroll Spy - Phần 2: Hiệu ứng scroll và animate

Phần 16: Hiệu ứng Gsap kết hợp jQuery

 

Giới thiệu kiến thức

 

Giới thiệu và ví dụ về Tweenmax - Phần 1

 

Giới thiệu và ví dụ về tweenmax - Phần 2

 

Áp dụng tweenmax kết hợp jQuery

 

Giới thiệu TimelineMax

 

Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp

 

Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website - Phần 1

 

Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website - Phần 2

 

Tổng kết phần 16

Phần 17: Tổng kết

 

Tổng kết kiến thức

 

Hướng dẫn viết hiệu ứng

Link Download khóa học: (Link hỏng chờ cập nhật)

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
DongTV đã bình luận 07:39 08-07-2021

up link sang google drive dc ko bạn?

siwblack.na đã bình luận 22:44 21-01-2019

Video toàn bị lỗi phần sau thôi ah! nửa phần đầu thì thấy cả hình lẫn tiếng, còn nửa phần sau thì chỉ nghe mỗi tiếng, còn hình thì đứt. Video nào cũng bị thế

Câu hỏi mới nhất