Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

ImageToBase64 in WPF

Vo Tan Duc đã tạo 12:41 26-02-2023 Hoạt động 12:42 26-02-2023 206 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

MainWindow.xaml:

<Window x:Class="ImageToBase64WPF.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:ImageToBase64WPF"
    mc:Ignorable="d"
    WindowStartupLocation="CenterScreen"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
  <Grid>
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
      <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <Grid>
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
      </Grid.RowDefinitions>
      <Image x:Name="ingSource"></Image>
      <Button Grid.Row="1" Content="Open" Click="btnOpen_Click" x:Name="btnOpen"></Button>
    </Grid>
    <Grid Grid.Column="1">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
      </Grid.RowDefinitions>
      <Button Grid.Row="1" Click="btnSave_Click" Content="Save" x:Name="btnSave"></Button>
      <TextBox TextWrapping="Wrap" x:Name="txtMutiplineText"></TextBox>
    </Grid>
  </Grid>
</Window>

MainWindow.xaml.cs:

using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace ImageToBase64WPF
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
    string Base64Text;
    private void btnOpen_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
      dialog.Filter = "Image Files (* .BMP;* .JPG;* .PNG)|* .BMP;* .JPG;* .PNG" + "|All files (*.*)|*.*";
      dialog.CheckFileExists = true;
      dialog.Multiselect = false;
      if (dialog.ShowDialog() == true)
      {
        Bitmap image = new Bitmap(dialog.FileName);
        ingSource.Source = new BitmapImage(new Uri(dialog.FileName));
        byte[] ImageArray = System.IO.File.ReadAllBytes(dialog.FileName);
        Base64Text = Convert.ToBase64String(ImageArray);
        txtMutiplineText.Text = Base64Text;
      }
    }

    private void btnSave_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      string path = "ImageToBase64.txt";
      using (StreamWriter stream = File.CreateText(path))
      {
        stream.Write(Base64Text);
      }
    }
  }
}

Em lưu code này lại để sau này sử dụng. Mong admin xét duyệt. Em xin cảm ơn

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất