Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Hiển thị sản phẩm mới từ thông tin nhập vào trong ASP.NET MVC

Vo Tan Duc đã tạo 14:06 06-07-2023 Hoạt động 14:07 06-07-2023 879 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Tạo Models

Product.cs (Class tạo trong folder Models)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace Tạo_sản_phẩm_mới_khi_người_dùng_nhập_thông_tin_vào.Models
{
  public class Product
  {
    private int _Id;
    public int Id { get=>_Id;set { _Id = value; } }
    private string _Name;
    public string Name { get => _Name; set { _Name = value; } }
  }
}

Tạo controller

Trong HomeController.cs trong folder Controllers, xóa những phương thức mặc định, sau đó tạo 2 phương thức cùng tên Create, mà phương thức Create thứ 2 có tham số truyền vào là 1 instance của lớp Product và trên đầu là [HttpPost]

HomeController.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using Tạo_sản_phẩm_mới_khi_người_dùng_nhập_thông_tin_vào.Models;

namespace Tạo_sản_phẩm_mới_khi_người_dùng_nhập_thông_tin_vào.Controllers
{
  public class HomeController : Controller
  {
    public ActionResult Create()
    {
      return View();
    }
    [HttpPost]
    public ActionResult Create([Bind(Include ="Id,Name")]Product pro)
    {
      return View(pro);
    }
  }
}

Tạo View

Bên HomeController.cs, Tạo 1 view có tên Create từ phương thức Create nào cũng được

Create.cshtml

@model Tạo_sản_phẩm_mới_khi_người_dùng_nhập_thông_tin_vào.Models.Product
@{
  ViewBag.Title = "Create";
  Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}
@if (Model == null)
{
  <h2>Create New Product</h2>
  <form action="/Home/Create" method="post">
    <div class="mb-3">
      <label class="form-label">Mã sản phẩm</label>
      <input type="text" class="form-control" name="Id" placeholder="Mã sản phẩm" />
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label class="form-label">Tên sản phẩm</label>
      <input type="text" class="form-control" name="Name" placeholder="Tên sản phẩm" />
    </div>
    <button class="btn btn-outline-primary">Submit</button>
  </form>
}
else
{
  <h2>New Product</h2>
  <ul>
    <li>Product Id: @Model.Id</li>
    <li>Product Name: @Model.Name</li>
  </ul>
}

Tạo Layout

_Layout.cshtml

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <!--Add bootstrap bằng cách ~/Content/bootstrap.min.css-->
  <link href="/redirect?Id=9fLRaWQliBbz0ECLj4fqtEVVEaknSDhDxHclZjypxm4K7BtEopPujLJ6oDaqg5Cg" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <title>@ViewBag.Title</title>
</head>
<body>
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col-md-2 text-white" style="background-color:aquamarine; min-height:1050px; padding:0">
        <ScrollViewer>
          @Html.ActionLink("Create New Product", "Create", "Home")
        </ScrollViewer>
      </div>
      <div class="col-md-10" style="min-height:610px">
        @RenderBody()
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất