Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Hiển thị danh sách diễn viên và lương từ CSDL và tìm kiếm theo tên trong ASP.NET MVC

Vo Tan Duc đã tạo 20:13 11-07-2023 1.842 lượt xem 6 bình luận

Nội dung bài viết

Tạo Layout

Layout.cshtml

Tạo Model (bằng EntityFramework)

File SQL dùng dể tạo Model

USE [master]
GO
/****** Object: Database [ACTOR]  Script Date: 7/11/2023 8:01:25 PM ******/
CREATE DATABASE [ACTOR]
GO
USE [ACTOR]
GO
/****** Object: Table [dbo].[SalaryOfActor]  Script Date: 7/11/2023 8:01:25 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[SalaryOfActor](
	[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[NAME] [nvarchar](100) NULL,
	[Salary] [money] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[SalaryOfActor] ON 

INSERT [dbo].[SalaryOfActor] ([Id], [NAME], [Salary]) VALUES (1, N'Vương Vũ Tiệp', 100000.0000)
INSERT [dbo].[SalaryOfActor] ([Id], [NAME], [Salary]) VALUES (2, N'Maragret Wang', 100000.0000)
INSERT [dbo].[SalaryOfActor] ([Id], [NAME], [Salary]) VALUES (3, N'Phương Sổ Chân', 50000.0000)
INSERT [dbo].[SalaryOfActor] ([Id], [NAME], [Salary]) VALUES (4, N'Tống Đạt Dân', 40000.0000)
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[SalaryOfActor] OFF
GO
USE [master]
GO
ALTER DATABASE [ACTOR] SET READ_WRITE 
GO

Tạo Controller

Trong thư mục Controller, xóa class HomeController.cs mặc định khi tạo project và tạo 2 class Controller mới là ActorController.cs và HomeController.cs

ActorController.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using DislayListFromSQLandSearchInList.Models;
namespace DislayListFromSQLandSearchInList.Controllers
{
  public class ActorController : Controller
  {
    // GET: Actor
    public ActionResult Index(string Search="")
    {
      ACTOREntities1 db = new ACTOREntities1();
      List<SalaryOfActor> salary = db.SalaryOfActors.Where(p=>p.NAME.Contains(Search)).ToList();
      ViewBag.Search = Search;
      return View(salary);
    }
  }
}

HomeController.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

namespace DislayListFromSQLandSearchInList.Controllers
{
  public class HomeController : Controller
  {
    // GET: Home
    public ActionResult Index()
    {
      return View();
    }
  }
}

Tạo View

Xóa Floder Home mặc định khi tạo project và tạo 2 View mới là Index.cshtml (dựa vào ActorController) và Index.cshtml (dựa vào HomeController)

Index.cshtml (dựa vào ActorController)

@model List<DislayListFromSQLandSearchInList.Models.SalaryOfActor>
@{
  ViewBag.Title = "Hãng phim Dân Thị";
  Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}

<h2>Danh sách diễn viên và lương</h2>
<form class="d-flex flex-row align-items-center flex-wrap" action="/Actor/Index">
  <label for="Search" class="mx-2 my-1"></label>
  <input type="Search" class="form-control w-auto" id="Search" name="Search" value="@ViewBag.Search" placeholder="Nhập tên diễn viên cần tìm" />
  <button type="submit" class="btn btn-primary mx-2">Tìm</button>
</form>
<table class="table">
  <tr>
    <th>STT</th>
    <th>Tên diễn viên</th>
    <th>Lương</th>
  </tr>
  @foreach (var item in Model)
  {
    <tr>
      <td>@item.Id</td>
      <td>@item.NAME</td>
      <td>@item.Salary.Value.ToString("c")</td>
    </tr>
  }
</table>

Index.cshtml (dựa vào HomeController)


@{
  ViewBag.Title = "Index";
  Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}

<h2>TRANG CHỦ</h2>

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
levantruong1997 đã bình luận 00:24 01-03-2024
levantruong1997 đã bình luận 00:24 01-03-2024
levantruong1997 đã bình luận 00:23 01-03-2024

<script>alert('123')</script>

levantruong1997 đã bình luận 00:22 01-03-2024

<script>alert('123')</script>

Câu hỏi mới nhất