Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Export Excel trong MVVM

Vo Tan Duc đã tạo 20:04 23-09-2023 357 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

MainWindow.xaml:

<Button Content="Export to Excel" Command="{Binding ExportExcelCommand}"></Button>

Tạo thư mục ViewModel, trong thư mục ViewModel, tạo class MainViewModel

MainViewModel.cs

private ObservableCollection<ProfileActor> _Profiles;
public ObservableCollection<ProfileActor> Profiles { get=>_Profiles; set { _Profiles = value;OnPropertyChanged(); } }
public MainViewModel() 
{ 
  ExportExcelCommand=new RelayCommand<object>((p)=>true, (p) => { ExportExcel(p); });
}
public ICommand ExportExcelCommand { get; set; }
private void ExportExcel(object p)
{
  string filePath = "";
  // tạo SaveFileDialog để lưu file excel
  SaveFileDialog dialog = new SaveFileDialog();

  // chỉ lọc ra các file có định dạng Excel
  dialog.Filter = "Excel | *.xlsx | Excel 2003 | *.xls";

  // Nếu mở file và chọn nơi lưu file thành công sẽ lưu đường dẫn lại dùng
  if (dialog.ShowDialog() == true)
  {
    filePath = dialog.FileName;
  }

  // nếu đường dẫn null hoặc rỗng thì báo không hợp lệ và return hàm
  if (string.IsNullOrEmpty(filePath))
  {
    MessageBox.Show("Đường dẫn báo cáo không hợp lệ");
    return;
  }

  try
  {
    ExcelPackage.LicenseContext = LicenseContext.NonCommercial;
    using (ExcelPackage x = new ExcelPackage())
    {
      // đặt tên người tạo file
      x.Workbook.Properties.Author ="Đức";

      // đặt tiêu đề cho file
      x.Workbook.Properties.Title = "Add data";

      //Tạo một sheet để làm việc trên đó
      x.Workbook.Worksheets.Add("Add data sheet");

      // lấy sheet vừa add ra để thao tác
      ExcelWorksheet ws = x.Workbook.Worksheets[0];

      // đặt tên cho sheet
      ws.Name = "Add data sheet";
      // fontsize mặc định cho cả sheet
      ws.Cells.Style.Font.Size = 11;
      // font family mặc định cho cả sheet
      ws.Cells.Style.Font.Name = "Calibri";

      // Tạo danh sách các column header
      string[] arrColumnHeader = {
                    "STT"
                    "Họ tên",
                    "Năm sinh"
    };

      // lấy ra số lượng cột cần dùng dựa vào số lượng header
      var countColHeader = arrColumnHeader.Count();

      // merge các column lại từ column 1 đến số column header
      // gán giá trị cho cell vừa merge là Thống kê thông tni User Kteam
      ws.Cells[1, 1].Value = "Add data";
      ws.Cells[1, 1, 1, countColHeader].Merge = true;
      // in đậm
      ws.Cells[1, 1, 1, countColHeader].Style.Font.Bold = true;
      // căn giữa
      ws.Cells[1, 1, 1, countColHeader].Style.HorizontalAlignment = ExcelHorizontalAlignment.Center;

      int colIndex = 1;
      int rowIndex = 2;

      //tạo các header từ column header đã tạo từ bên trên
      foreach (var item in arrColumnHeader)
      {
        var cell = ws.Cells[rowIndex, colIndex];

        //set màu thành gray
        var fill = cell.Style.Fill;
        fill.PatternType = ExcelFillStyle.Solid;
        //fill.BackgroundColor.SetColor(System.Drawing.Color.LightBlue);

        //căn chỉnh các border
        //var border = cell.Style.Border;
        //border.Bottom.Style =
        //  border.Top.Style =
        //  border.Left.Style =
        //  border.Right.Style = ExcelBorderStyle.Thin;

        //gán giá trị
        cell.Value = item;

        colIndex++;
      }
      
      // với mỗi item trong danh sách sẽ ghi trên 1 dòng
      foreach (var item in Profiles)
      {
        // bắt đầu ghi từ cột 1. Excel bắt đầu từ 1 không phải từ 0
        colIndex = 1;

        // rowIndex tương ứng từng dòng dữ liệu
        rowIndex++;

        //gán giá trị cho từng cell           
        ws.Cells[rowIndex, colIndex++].Value = item.Id;

        // lưu ý phải .ToShortDateString để dữ liệu khi in ra Excel là ngày như ta vẫn thấy.Nếu không sẽ ra tổng số :v
        ws.Cells[rowIndex, colIndex++].Value = item.Birthday.ToShortDateString();
        ws.Cells[rowIndex, colIndex++].Value = item.Name;

      }

      //Lưu file lại
      Byte[] bin = x.GetAsByteArray();
      File.WriteAllBytes(filePath, bin);
    }
    MessageBox.Show("Xuất excel thành công!");
  }
  catch (Exception EE)
  {
    MessageBox.Show("Có lỗi khi lưu file!");
  }
}

Trong Folder ViewModel, tạo thêm 1 class BaseViewModel

BaseViewModel.cs

public class BaseViewModel : INotifyPropertyChanged
{
  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

  protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = null)
  {
    PropertyChangedEventHandler handler = PropertyChanged;
    if (handler != null)
      handler(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
  }
}
class RelayCommand<T> : ICommand
{
  private readonly Predicate<T> _canExecute;
  private readonly Action<T> _execute;

  public RelayCommand(Predicate<T> canExecute, Action<T> execute)
  {
    if (execute == null)
      throw new ArgumentNullException("execute");
    _canExecute = canExecute;
    _execute = execute;
  }

  public bool CanExecute(object parameter)
  {
    return _canExecute == null ? true : _canExecute((T)parameter);
  }

  public void Execute(object parameter)
  {
    _execute((T)parameter);
  }

  public event EventHandler CanExecuteChanged
  {
    add { CommandManager.RequerySuggested += value; }
    remove { CommandManager.RequerySuggested -= value; }
  }
}

 

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất