Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Đưa danh sách dữ liệu từ Controller sang View bằng ViewBag và duyệt qua bằng foreach rồi hiển thị lên trong ASP.NET MVC

Vo Tan Duc đã tạo 20:00 11-06-2023 Hoạt động 08:02 28-06-2023 1.421 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

ViewBag là 1 đối tượng trong ASP.NET MVC dùng để truyền dữ liệu từ Controller sang View

Trong HomeController.cs, xóa những thứ có sẵn rồi tạo 1 action mới tên là EmpDetail

HomeController.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

namespace Test.Controllers
{
  public class HomeController : Controller
  {
    public ActionResult EmpDetail()
    {
      ViewBag.Position = new List<string>() { "Security", "Employee", "Manager" };
      return View();
    }
  }
}

Tạo 1 view mới tên là EmpDetail

EmpDetail.cshtml


@{
  Layout = null;
}

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <!--Đưa link bootstrap vào, cụ thể là bootstrap.min.css-->
  <link href="/redirect?Id=9fLRaWQliBbz0ECLj4fqtEVVEaknSDhDxHclZjypxm4K7BtEopPujLJ6oDaqg5Cg" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <title>Thông tin nhân viên</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <table class="table table-hover">
      <tr>
        <td>Position</td>
        <td>
          <ul>
            @foreach (var pos in ViewBag.Position)
            {
              <li>@pos</li>
            }
          </ul>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</body>
</html>

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất