Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

def __init__(self) -> none: pass trong python nghĩa là gì

K9 đã tạo 15:00 03-05-2023 Hoạt động 15:27 03-05-2023 161 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Đoạn mã

def __init__(self) -> none: pass

trong Python định nghĩa một phương thức khởi tạo (constructor) cho một lớp (class).

__init__ là một phương thức đặc biệt trong Python được gọi khi một đối tượng mới được tạo từ lớp tương ứng. Phương thức này được sử dụng để khởi tạo các thuộc tính (attributes) của đối tượng đó. Trong trường hợp này, phương thức __init__ không làm gì cả, chỉ có lệnh pass, nghĩa là không có bất kỳ đoạn mã nào được thực thi khi khởi tạo đối tượng. Điều này có nghĩa là đối tượng được tạo ra không có thuộc tính nào được khởi tạo trong phương thức này.

Đơn giản đoạn mã này là tạo constructor và không làm gì trong đó cả. Có thể để dành sau này định nghĩa.

 

Trong Python, ký hiệu "-> none" trong định nghĩa của một hàm (function) hay một phương thức (method) có nghĩa là hàm hoặc phương thức đó sẽ trả về giá trị "None".

Giá trị "None" là giá trị đặc biệt trong Python, thường được sử dụng để chỉ ra rằng hàm hoặc phương thức không trả về bất kỳ giá trị nào, hoặc để khởi tạo một biến với giá trị mặc định là "None".

Ví dụ, đoạn mã sau định nghĩa một hàm print_hello() và ký hiệu "-> none" để chỉ ra rằng hàm này sẽ không trả về bất kỳ giá trị nào:

def print_hello() -> none:
    print("Hello")

Ở đây, khi gọi hàm print_hello(), hàm này sẽ chỉ in ra thông báo "Hello" mà không trả về bất kỳ giá trị nào.

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất