Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Code mẫu laravel Livewire trong laravelio/laravel.io

HXD.VN đã tạo 14:46 07-09-2021 Hoạt động 14:46 07-09-2021 2.114 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

File app/Http/Livewire/LikeReply.php 

 

use App\Jobs\LikeReply as LikeReplyJob;
use App\Jobs\UnlikeReply as UnlikeReplyJob;
use App\Models\Reply;
use Illuminate\Foundation\Bus\DispatchesJobs;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Livewire\Component;

final class LikeReply extends Component
{
  use DispatchesJobs;

  public $reply;

  public function mount(Reply $reply): void
  {
    $this->reply = $reply;
  }

  public function toggleLike(): void
  {
    if (Auth::guest()) {
      return;
    }

    if ($this->reply->isLikedBy(Auth::user())) {
      $this->dispatchNow(new UnlikeReplyJob($this->reply, Auth::user()));
    } else {
      $this->dispatchNow(new LikeReplyJob($this->reply, Auth::user()));
    }
  }
}

 

File resources/views/livewire/like-reply.blade.php

<div class="thread-info-likes">
  @if (Auth::guest())
    <div class="text-gray-600 px-4 py-2 border-r inline-block">
      <span class="text-2xl mr-1">👍</span>
      {{ count($this->reply->likes()) }}
    </div>
  @else
    <button type="button" wire:click="toggleLike" class="text-lio-600 px-4 py-2 border-r">
      <span class="text-2xl mr-1">👍</span>
      {{ count($this->reply->likes()) }}
    </button>
  @endif
</div>

 

File resources/views/forum/threads/show.blade.php

 

<div class="border-t">
   <livewire:like-reply :reply="$reply"/>
</div>

 

Xem full project tại (Github)

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất