Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Click button chuyển hướng từ MainWindow sang Window2 và đưa text từ window 2 về MainWindow trong WPF

Vo Tan Duc đã tạo 13:26 09-06-2023 560 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

MainWindow.xaml

<Window x:Class="Test.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:Test"
    mc:Ignorable="d"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
  <StackPanel>
    <Button Click="Button_Click">Click</Button>
    <TextBlock x:Name="txblData"></TextBlock>
  </StackPanel>
</Window>

MainWindow.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace Test
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      Window2 w=new Window2();
      w.Show();
      //Sử dụng event SendDataWindow2 đã tạo bên Window2.xaml.cs
      w.SendDataWindow2 += W_SendDataWindow2;
    }

    private void W_SendDataWindow2(object sender, Window2EventArgs e)
    {
      //Hiển thị Data lên TextBlock
      txblData.Text = e.Data;
    }
  }
}

Window2.xaml

<Window x:Class="Test.Window2"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:Test"
    mc:Ignorable="d"
    Title="Window2" Height="450" Width="800">
  <StackPanel>
    <Button Content="Click" Click="Button_Click"></Button>
    <TextBox x:Name="txtData"></TextBox>
  </StackPanel>
</Window>

Window2.xaml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace Test
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for Window2.xaml
  /// </summary>
  public partial class Window2 : Window
  {
    public Window2()
    {
      InitializeComponent();
    }
    //Tạo event
    private event EventHandler<Window2EventArgs> sendDataWindow2;
    public event EventHandler<Window2EventArgs> SendDataWindow2
    {
      add { sendDataWindow2 += value; }
      remove { sendDataWindow2 -= value; }
    }
    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      string data=txtData.Text;
      //Sử dụng Event sendDataWindow2 để truyền data qua MainWindow
      if (sendDataWindow2 != null)
      {
        sendDataWindow2(this,new Window2EventArgs(data));
      }
    }
  }
  //Tạo 1 class event cho riêng mình kể thừa lại EventArgs(Event chuẩn .NET)
  public class Window2EventArgs:EventArgs
  {
    public string Data { get; set; }
    public Window2EventArgs(string data)
    {
      Data = data;
    }
  }
}

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất