Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật - GV: Trần Duy Thanh

Huy Magic đã tạo 20:00 17-01-2019 Hoạt động 09:28 07-02-2019 7.348 lượt xem 7 bình luận

Nội dung bài viết

Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật - GV: Trần Duy Thanh

Bạn sẽ học được gì

 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu

 • Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python...

 • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới

 • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++

 • Có thể ứng dụng viết Blockchain

 • Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất

Giới thiệu khóa học

 • Khóa học cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 • Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học

 • Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#...

 • Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++

 • Hàm và đệ qui

 • Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân

 • Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort...

 • Danh sách liên kết: Đơn, đôi

 • Stack và Queue

 • Tree: Cây nhị phân tìm kiếm

 • Cơ bản về đánh giá giải thuật

Nội dung khóa học

Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

 Bài 1: Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 Bài 2: C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 Bài 3: Một số khái niệm cần chuẩn bị

Phần 2: Giải thuật đệ qui

 Bài 4: Giới thiệu về hàm đệ qui và cơ chế hoạt động

 Bài 5: LINEAR RECURSION (đệ qui tuyến tính)

 Bài 6: TAIL RECURSION (đệ qui đuôi)

 Bài 7: BINARY RECURSION (đệ qui nhị phân)

 Bài 8: EXPONENTIAL RECURSION (đệ qui đa tuyến)

 Bài 9: NESTED RECURSION (đệ qui lồng)

 Bài 10: MUTUAL RECURSION (đệ qui tương hỗ)

 Bài 11: Bài tập rèn luyện - Chuyển cơ số 10->2

 Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tổ hợp

 Bài 13: Bài tập rèn luyện - Tháp hà nội

 Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm

 Bài 15: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tìm kiếm tương ứng

 Bài 16: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cơ sở

 Bài 17: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cấu trúc

 Bài 18: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cơ sở

 Bài 19: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cấu trúc

 Bài 20: Bài tập rèn luyện - Tìm tuyến tính Mảng cơ sở

 Bài 21: Bài tập rèn luyện - Tìm nhị phân Mảng cơ sở

 Bài 22: Bài tập rèn luyện - Tìm kiếm Mảng cấu trúc

 Bài 23: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 4: Các giải thuật sắp xếp

 Bài 24: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sắp xếp tương ứng

 Bài 25: Bubble Sort - Lý thuyết

 Bài 26: Bubble Sort - Triển khai

 Bài 27: Bubble Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 28: Selection Sort - Lý thuyết

 Bài 29: Selection Sort - Triển khai

 Bài 30: Selection Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 31: Insertion Sort - Lý thuyết

 Bài 32: Insertion Sort - Triển khai

 Bài 33: Insertion Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 34: Interchange Sort - Lý thuyết

 Bài 35: Interchange Sort - Triển khai

 Bài 36: Interchange Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 37: Quick Sort - Lý thuyết

 Bài 38: Quick Sort - Triển khai

 Bài 39: Quick Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 40: Merge Sort - Lý thuyết

 Bài 41: Merge Sort - Triển khai

 Bài 42: Merge Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 43: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cơ sở

 Bài 44: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cấu trúc

 Bài 45: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 5: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead

 Bài 46: Mảng và Danh sách liên kết

 Bài 47: Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn

 Bài 48: Cách tạo Node và danh sách liên kết đơn

 Bài 49: Duyệt danh sách liên kết đơn

 Bài 50: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn

 Bài 51: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn

 Bài 52: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn

 Bài 53: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn

 Bài 54: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn

 Bài 55: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn

 Bài 56: Hủy danh sách

 Bài 57: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở

 Bài 58: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc

 Bài 59: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 6: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail

 Bài 60: Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đơn

 Bài 61: Duyệt danh sách liên kết đơn

 Bài 62: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn

 Bài 63: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn

 Bài 64: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn

 Bài 65: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn

 Bài 66: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn

 Bài 67: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn

 Bài 68: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở

 Bài 69: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc

 Bài 70: Các bài tập tự rèn luyện

Download Khóa Học

Link Download: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
trong_pro_tq đã bình luận 14:21 20-07-2021

link die r thớt ơi

KKen399 đã bình luận 10:38 20-12-2020

link hỏng r ạ

 

nongson098 đã bình luận 10:40 07-12-2020

link hỏng rồi ạ

Nguyễn Xuân Thành đã bình luận 15:23 07-10-2020

Anh cập nhật lại  link với ạ.

nguyen mai chi đã bình luận 14:55 10-08-2020

link hỏng mất rồi

 

Câu hỏi mới nhất