Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Ẩn ứng dụng C# khỏi Task Manager

Vo Tan Duc đã tạo 19:32 07-06-2023 Hoạt động 19:52 07-06-2023 961 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

Winform

Form1.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      this.ShowInTaskbar = false;
    }
    protected override CreateParams CreateParams
    {
      get
      {
        var cp = base.CreateParams;
        cp.ExStyle |= 0x80; // Turn on WS_EX_TOOLWINDOW
        return cp;
      }
    }
  }
}

Console (Ẩn ra khỏi Processes trong Task Manager)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Hidden
{
  internal class Program
  {
    [DllImport("kernel32.dll")]
    static extern IntPtr GetConsoleWindow();

    [DllImport("user32.dll")]
    static extern bool ShowWindow(IntPtr hWnd, int nCmdShow);

    const int SW_HIDE = 0;
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Margaret Wang");
      var handle = GetConsoleWindow();
      // Hide
      ShowWindow(handle, SW_HIDE);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất