Bài viết

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Ẩn màn hình Console khi chạy ứng dụng C# Console Application

Vo Tan Duc đã tạo 12:16 06-06-2023 751 lượt xem 0 bình luận

Nội dung bài viết

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
 
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    [DllImport("kernel32.dll")]
    static extern int GetConsoleWindow();
 
    [DllImport("user32.dll")]
    static extern bool ShowWindow(int hWnd, int nCmdShow);
 
    static void Main(string[] args)
    {
      ShowWindow(GetConsoleWindow(), 0);
 
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất