Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server trong phần mềm quản lý kho WPF - MVVM

Lập trình phần mềm quản lý kho WPF - MVVM

5.0 (6 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 14:12 07-03-2018 28.007 lượt xem 10 bình luận
Tác giả/Dịch giả: Kteam
Học nhanh

Danh sách bài học

Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server trong phần mềm quản lý kho WPF - MVVM

Dẫn nhập

Nếu bạn đã từng rất thích thú với việc tự làm dự án thực tế qua serial hướng dẫn lập trình PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN CAFE bằng Winform thì chẳng có lý do gì để không tiếp tục nâng cao kinh nghiệm cá nhân với serial lập trình Phần mềm quản lý kho WPF – MVVM này. Không chỉ đề cập đến công nghệ WPF, serial còn kết hợp mô hình MVVM, entity framework, … và nhiều kỹ thuật khác.

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cách THIẾT KẾ MÀN HÌNH THÊM, XÓA, SỬA TRONG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO . Trong bài này, Kteam sẽ giới thiệu đến các bạn cách Tạo cơ sở dữ liệu SQL Server trong Phần mềm quản lý kho WPF – MVVM.


Nội dung 

Nội dung bao gồm Source code & các lưu ý chính về quá trình thực hiện phần mềm. Kteam khuyến khích bạn cập nhập thêm nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu chi tiết hơn về các kỹ thuật được đề cập trong bài học thông qua các video đính kèm.

Đừng quên Like Facebook hoặc +1 Google để ủng hộ Kteam và tác giả.

 Để theo dõi tốt khóa học này, hãy đảm bảo bạn đã xem qua kiến thức về: 


Project tham khảo

Create database Query by hand.sql

create database QuanLyKhoKteam
go

use QuanlyKhoKteam
go

create table Unit
(
	Id int identity(1,1) primary key,
	DisplayName nvarchar(max)
)
go

create table Suplier
(
	Id int identity(1,1) primary key,
	DisplayName nvarchar(max),
	Address nvarchar(max),
	Phone nvarchar(20),
	Email nvarchar(200),
	MoreInfo nvarchar(max),
	ContractDate DateTime
)
go

create table Customer
(
	Id int identity(1,1) primary key,
	DisplayName nvarchar(max),
	Address nvarchar(max),
	Phone nvarchar(20),
	Email nvarchar(200),
	MoreInfo nvarchar(max),
	ContractDate DateTime
)
go

create table Object
(
	Id nvarchar(128) primary key,
	DisplayName nvarchar(max),
	IdUnit int not null,
	IdSuplier int not null,
	QRCode nvarchar(max),
	BarCode nvarchar(max)

	foreign key(IdUnit) references Unit(Id),
	foreign key(IdSuplier) references Suplier(Id),
)
go

create table UserRole
(
	Id int identity(1,1) primary key,
	DisplayName nvarchar(max)
)
go

insert into UserRole(DisplayName) values(N'Admin')
go
insert into UserRole(DisplayName) values(N'Nhân viên')
go

create table Users
(
	Id int identity(1,1) primary key,
	DisplayName nvarchar(max),
	UserName nvarchar(100),
	Password nvarchar(max),
	IdRole int not null

	foreign key (IdRole) references UserRole(Id)
)
go
insert into Users(DisplayName, Username, Password, IdRole) values(N'RongK9', N'admin', N'db69fc039dcbd2962cb4d28f5891aae1', 1)
go
insert into Users(DisplayName, Username, Password, IdRole) values(N'Nhân viên', N'staff', N'978aae9bb6bee8fb75de3e4830a1be46', 2)
go

create table Input
(
	Id nvarchar(128) primary key,
	DateInput DateTime
)
go

create table InputInfo
(
	Id nvarchar(128) primary key,
	IdObject nvarchar(128) not null,
	IdInput nvarchar(128) not null,
	Count int,
	InputPrice float default 0,
	OutputPrice float default 0,
	Status nvarchar(max)


	foreign key (IdObject) references Object(Id),
	foreign key (IdInput) references Input(Id)
)
go

create table Output
(
	Id nvarchar(128) primary key,
	DateOutput DateTime
)
go

create table OutputInfo
(
	Id nvarchar(128) primary key,
	IdObject nvarchar(128) not null,
	IdInputInfo nvarchar(128) not null,
	IdCustomer int not null,
	Count int,	
	Status nvarchar(max)

	foreign key (IdObject) references Object(Id),
	foreign key (IdInputInfo) references InputInfo(Id),
	foreign key (IdCustomer) references Customer(Id)
)
go

script auto generate.sql

USE [master]
GO
/****** Object: Database [QuanLyKhoKteam]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
CREATE DATABASE [QuanLyKhoKteam]
GO
USE [QuanLyKhoKteam]
GO
/****** Object: Table [dbo].[Customer]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Customer](
	[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[DisplayName] [nvarchar](max) NULL,
	[Address] [nvarchar](max) NULL,
	[Phone] [nvarchar](20) NULL,
	[Email] [nvarchar](200) NULL,
	[MoreInfo] [nvarchar](max) NULL,
	[ContractDate] [datetime] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[Input]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Input](
	[Id] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[DateInput] [datetime] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[InputInfo]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[InputInfo](
	[Id] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[IdObject] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[IdInput] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[Count] [int] NULL,
	[InputPrice] [float] NULL,
	[OutputPrice] [float] NULL,
	[Status] [nvarchar](max) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[Object]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Object](
	[Id] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[DisplayName] [nvarchar](max) NULL,
	[IdUnit] [int] NOT NULL,
	[IdSuplier] [int] NOT NULL,
	[QRCode] [nvarchar](max) NULL,
	[BarCode] [nvarchar](max) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[Output]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Output](
	[Id] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[DateOutput] [datetime] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[OutputInfo]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[OutputInfo](
	[Id] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[IdObject] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[IdInputInfo] [nvarchar](128) NOT NULL,
	[IdCustomer] [int] NOT NULL,
	[Count] [int] NULL,
	[Status] [nvarchar](max) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[Suplier]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Suplier](
	[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[DisplayName] [nvarchar](max) NULL,
	[Address] [nvarchar](max) NULL,
	[Phone] [nvarchar](20) NULL,
	[Email] [nvarchar](200) NULL,
	[MoreInfo] [nvarchar](max) NULL,
	[ContractDate] [datetime] NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[Unit]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Unit](
	[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[DisplayName] [nvarchar](max) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[UserRole]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[UserRole](
	[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[DisplayName] [nvarchar](max) NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
/****** Object: Table [dbo].[Users]  Script Date: 26-Feb-18 6:29:19 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Users](
	[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[DisplayName] [nvarchar](max) NULL,
	[UserName] [nvarchar](100) NULL,
	[Password] [nvarchar](max) NULL,
	[IdRole] [int] NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[UserRole] ON 

INSERT [dbo].[UserRole] ([Id], [DisplayName]) VALUES (1, N'Admin')
INSERT [dbo].[UserRole] ([Id], [DisplayName]) VALUES (2, N'Nhân viên')
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[UserRole] OFF
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Users] ON 

INSERT [dbo].[Users] ([Id], [DisplayName], [UserName], [Password], [IdRole]) VALUES (1, N'RongK9', N'admin', N'db69fc039dcbd2962cb4d28f5891aae1', 1)
INSERT [dbo].[Users] ([Id], [DisplayName], [UserName], [Password], [IdRole]) VALUES (2, N'Nhân viên', N'staff', N'978aae9bb6bee8fb75de3e4830a1be46', 2)
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Users] OFF
ALTER TABLE [dbo].[InputInfo] ADD DEFAULT ((0)) FOR [InputPrice]
GO
ALTER TABLE [dbo].[InputInfo] ADD DEFAULT ((0)) FOR [OutputPrice]
GO
ALTER TABLE [dbo].[InputInfo] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdInput])
REFERENCES [dbo].[Input] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[InputInfo] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdObject])
REFERENCES [dbo].[Object] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Object] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdUnit])
REFERENCES [dbo].[Unit] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Object] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdSuplier])
REFERENCES [dbo].[Suplier] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[OutputInfo] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdCustomer])
REFERENCES [dbo].[Customer] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[OutputInfo] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdInputInfo])
REFERENCES [dbo].[InputInfo] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[OutputInfo] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdObject])
REFERENCES [dbo].[Object] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Users] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IdRole])
REFERENCES [dbo].[UserRole] ([Id])
GO
USE [master]
GO
ALTER DATABASE [QuanLyKhoKteam] SET READ_WRITE 
GO

 


Tải Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới! 


Kết

Trong bài này, chúng ta đã tìm hiểu cách phân tích đặc tả phần mềm quản lý kho.

Ở bài sau, Kteam sẽ giới thiệu đến bạn cách KẾT NỐI ENTITY FRAMEWORK VÀO PROJECT PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO WPF – MVVM.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Và đừng quên “Luyện tập – Thử Thách – Không ngại khó

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình phần mềm quản lý kho WPF - MVVM

Nếu bạn đã từng rất thích thú với việc tự làm dự án thực tế qua serial hướng dẫn lập trình PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN CAFE bằng Winform thì chẳng có lý do gì để không tiếp tục nâng cao kinh nghiệm cá nhân với serial lập trình Phần mềm quản lý kho WPF – MVVM.

Serial Phần mềm quản lý kho sử dụng công nghệ WPF cùng với mô hình MVVM, sử dụng entity framework và theme giao diện của WPF Material design,... cùng rất nhiều kỹ thuật, kinh nghiệm khác.

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với dự án thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với phần mềm Quản lý kho WPF – MVVM.

Đánh giá

Vo Tan Duc đã đánh giá 19:06 18-09-2021

Em học được rất nhiều kiến thức! Hy vọng sẽ có 1 khóa thực chiến về tool hoặc phần mềm bằng WPF để em có cơ hội học được nhiều kỹ thuật và kinh nghiệm từ anh Long

anhduc85gl đã đánh giá 17:13 13-07-2021

Harold Nguyen đã đánh giá 17:18 06-01-2021

ntdungk55 đã đánh giá 13:58 20-03-2020

extremely good

nhukhanhqlktb đã đánh giá 21:52 26-08-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Dinhhuan121195 đã bình luận 15:49 11-11-2019

cho e hỏi là làm sao để cài ADO.NET Entity Data Model vậy?

 

Dinhhuan121195 đã bình luận 15:42 11-11-2019

a ơi cho e hỏi lalàm sao để cài ADO.NET Entity Famer Model vậy, 

 

nguyenphucnguyenvy đã bình luận 23:24 26-04-2018

Ad cho em hỏi nếu em tạo csdl để tạo ứng dụng order quán cafe có 4 bảng là :bill,billinfo,food,foodcategory thì em có thể bỏ dữ liệu từng món ăn vào lúc mình tạo bằng sql sever lun dk ko ??

HuyC# đã bình luận 09:15 13-03-2018

Bài tiếp theo bao giờ có vậy ADMIN

Không có video.