Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

2

lỗi 'System.NullReferenceException' lập trình console application c#

em tạo hai class  

class diem{ khơi tạo tọa độ }

 class diem
  {
    private double X;
    private double Y;
    //cac phuong thuc get set
    
    public double gs_x
    {
      get
      {
        return X;
      }
      set
      {
        X = value;

      }
    }
    public double gs_y
    {
      get
      {
        return Y;
      }
      set
      {
        Y = value;

      }
    }


  }

class tamgiac{tinh toan chu vi dien tich .....va nhập tọa độ}

class TamGiac
  {
    // properties
    private diem A;
    private diem C;
    private diem B;
    //methods
    // phuong thuc tao co va khong co tham so 
    public TamGiac()
    {
      A.gs_x = 0;
      A.gs_y = 0;
      B.gs_x = 0;
      B.gs_y = 0;
      C.gs_x = 0;
      C.gs_y = 0;
    }
    public TamGiac(diem a, diem b, diem c)
    {
      A = a;
      B = b;
      C = c;
    }
    // phuong thuc tinh chieu dai 1 doan thang 
    private double ChieuDai(diem d, diem c)
    
    {
      return Math.Sqrt(Math.Pow(c.gs_x-d.gs_x,2)+Math.Pow(c.gs_y-d.gs_y,2));
    }
    // chu vi va dien tich cua tam giac
    public double ChuVi()
    {
      double ab, ac, bc;
      ab = ChieuDai(A, B);
      ac = ChieuDai(A, B);
      bc = ChieuDai(B, C);
      return ab + ac + bc;
    }
    public double DienTich()
    {
      double ab, ac, bc,p;
      ab = ChieuDai(A, B);
      ac = ChieuDai(A, B);
      bc = ChieuDai(B, C);
      p=(double)(ab+ac+bc)/2;
      return Math.Sqrt(p * (p - ab) * (p - ac) * (p - bc));
    }
    //phuong thuc nhap toa do cac dinh
    public TamGiac Nhap()
    {
      Console.WriteLine("nhap vao toa do cac dinh cua tam giac");
      Console.WriteLine("dinh a:");
      Console.WriteLine("xA= ");
      A.gs_x = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("yA= ");
      A.gs_y = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("dinh b:");
      Console.WriteLine("xB= ");
      B.gs_x = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("yB= ");
      B.gs_x = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("dinh c:");
      Console.WriteLine("xC= ");
      C.gs_x = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("xC= ");
      C.gs_x = double.Parse(Console.ReadLine());
      TamGiac ABC=new TamGiac(A,B,C);
      TamGiac abc = new TamGiac();
      if (ABC.DienTich() > 0)
      {
        return ABC;
      }
      else
      {
        return abc;
      }
    }
  }

em chay các đối tượng A B C đều kiểu dữ liệu null không khởi tạo được mong anh chị giúp đỡ . em mới học OOP còn gà lắm.

class main

 class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("chuong trinh tinh chu vi va dien tic tam giac");
      TamGiac ABC = new TamGiac();
      ABC = ABC.Nhap();
      Console.WriteLine("chu vi cua tam giac: "+ABC.ChuVi());
      Console.WriteLine("dien tich cua tam giac " + ABC.DienTich());
      Console.ReadKey();

    }
  }

 

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

3
Hoàng Trung đã trả lời 2018-02-09 01:27:16

Mình nghĩ lỗi của bạn nằm ở chỗ chưa khởi tạo các đỉnh A, B, C trước khi sử dụng.

3
C# learner đã trả lời 2018-02-09 12:09:09

Mình nghĩ là ở đây nè

    //Property
    private diem A;
    private diem C;
    private diem B;

Mà cần chuyển thành

    private diem A = new diem();
    private diem C = new diem();
    private diem B = new diem();

 

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education